Anmeldung für Kinder aus der Ukraine

Schulanmeldungen für Menschen aus der Ukraine /
Реєстрація до школи для вихідців з України /
Reyestratsiya do shkoly dlya vykhidtsiv z Ukrayiny
:

Sie kommen aus der Ukraine? Hier finden Sie einen Anmeldebogen für Ihr Kind in
3 Sprachen. Sie können uns auch gerne anrufen unter 04162 5182!

– Ви з України? Тут ви знайдете реєстраційну форму для вашої дитини трьома
мовами. Ви також можете зателефонувати нам за номером 04162 5182!

– Vy z Ukrayiny? Tut vy znaydete reyestratsiynu formu dlya vashoyi dytyny trʹoma
movamy. Vy takozh mozhete zatelefonuvaty nam za nomerom 04162 5182